CLEAN Soil

stop degradacji gleby i zanieczyszczeniom metalami ciężkimi

Nazwa handlowa

CLEAN SOIL

Opakowanie

Big-Bag 500kg, worki zgrzewane 25kg

Zastosowanie

stop degradacji gleby i zanieczyszczeniom metalami ciężkimi

Wyjątkowe właściwości „CLEAN SOIL” po wprowadzeniu go do gleb uprawnych, zdegradowanych, leśnych, na użytkach zielonych, w uprawach sadowniczych, warzywniczych, roślin ozdobnych, czy podłoży ogrodniczych powoduje:

 • odkwaszanie gleb i podłoży z uwagi na dużą zawartość wapnia, reaktywność i aktywność chemiczną
 • efektywne pochłanianie zanieczyszczeń chemicznych (inaktywuje i imobilizuje wiele substancji, w tym metale ciężkie – Cd, Pb, Ni, Cr, Hg, As, Zn, Cu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowanychbifenyle, gazy takie jak: amoniak, tlenki azotu, dwutlenek siarki, siarkowodór, skatol, amoniak, merkaptany i inne odory)
 • wzrost zawartości substancji organicznej (kwasów huminowych, fulwowych i humin)- wzmożone napowietrzanie (przewietrzanie) gleb i podłoży
 • ograniczenie i eliminację grzybów, bakterii i wirusów
 • zwiększanie pojemności wodnej
 • poprawianie retencji wodnej i jej przyswajalności
 • zmniejszanie wypłukiwania składników pokarmowych dla roślin
 • efektywne wykorzystanie nawożenia mineralnego (rezerwuar N, P, K, Mg i mikro-elementów)
 • wzrost pojemności sorpcyjnej
 • intensywną wymianę jonową i jej selektywność
 • poprawę właściwości buforowych
 • poprawianie termo stabilności gleb i podłoży
 • odwracalną hydratację i dehydratację
 • tworzenie, poprawę i utrwalanie struktury gleb i podłoży
 • wspieranie tworzenia systemu korzeniowego roślin.

Instrukcja stosowania

Dawkowanie CLEAN SOIL uzależnione jest przede wszystkim od odczynu gleb i podłoży ogrodniczych, a w przypadku gleb zdegradowanych chemicznie dodatkowo od rodzaju
i poziomu stopnia zanieczyszczenia. W pierwszym przypadku dawki AKTYWATORA należy określać w oparciu o poniższe zalecenia (tabela 1 i 2), opracowane w F. H. SUNAL TRADE G. Grzanka w Pszczynie.

Tabela 1. Optymalne zalecane dawki AKTYWATOTRA dla zakwaszonych gleb uprawnych w tonach na hektar na rok.

Kategoria agronomiczna
gleb ornych
Przedziały potrzeb wapnowania
koniecznepotrzebnewskazaneograniczone
bardzo lekkie1,6
1,00,50,2
lekkie1,91,30,80,3
średnie2,4

1,60,90,5
ciężkie3,2
1,61,10,7

Tabela 2. Przedziały potrzeb zastosowania CLEAN SOIL w zależności od pH gleb.

Kategoria agronomiczna
gleb ornych
pH gleby
koniecznepotrzebnewskazaneograniczone
bardzo lekkiedo 4,0

4,1-5,54,6-5,05,1-5,5
lekkiedo 4,5

4,6-5,05,1-5,5
5,6-6,0
średniedo 5,0

5,1-5,55,6-6,06,1-6,5
ciężkiedo 5,5
5,6-6,06,1-6,56,6-7,0

W przypadku użytków zielonych i gleb torfowych dawki CLEAN SOIL powinny być stosowane w ilościach wskazanych w tabeli 3.

Tabela 3. Dawki CLEAN SOIL na użytkach zielonych i glebach torfowych w tonach na hektar na rok.

GlebyOdczyn gleby – pH
bardzo kwaśny
kwaśny
< 4,1

4,1-5,54,6-5,05,1-5,5
mineralnebardzo lekkie
i lekkie
0,8


0,80,5
0,5
średnie i ciężkie1,6
1,61,01,0
organiczne1,91,61,30,5

W drugim przypadku, kiedy mamy do czynienia z glebami zdegradowanymi, np. chemicznie (metalami ciężkimi Cd, Pb, Cr, Ni, Hg, As lub związkami organicznymi typu WWA lub PCB) należy określić poziom stężenia zanieczyszczeń w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych oraz koniecznie odczyn gleb (pH w 1 M roztworze KCl) oraz kategorię agronomiczną gleb. Prewencyjnie dla gleb skażonych chemicznie można zastosować CLEAN SOIL w ilości o 25 % większej niż to wynika z tabel 1, 2 i 3.

Transport i przechowywanie

Podczas przechowywania i transportu zapobiegać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się środka poprawiającego właściwości gleb. CLEAN SOIL może być magazynowany
i transportowany w elastycznych workach o masie do 40 kg, w workach typu big-bag o masie 500, 750 i/lub 1000 kg lub luzem. Składowanie może odbywać się w workach lub luzem
w suchym miejscu na utwardzonym i nieprzepuszczalnym dla wody podłożu, zabezpieczonym przed opadami oraz wiatrem lub w dobrze wentylowanych zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, z dala od źródeł wody, ciepła i artykułów spożywczych. Miejsce magazynowania należy wyraźnie i jednoznacznie oznakować. W miejscach przechowywania nawozu nie należy pić i spożywać posiłków oraz palić papierosów.
Worki big-bag o masie do 1000 kg można przechowywać w stosach do wysokości max. 3 warstw.
W trakcie przechowywania, przeładowywania i transportu środek należy chronić przed opadami atmosferycznymi i wilgocią. Podczas transportu, przeładunku i przechowywania należy postępować zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp. Środek nie podlega przepisom transportowym dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. W przypadku transportu luzem nawóz przykryć materiałem nieprzepuszczalnym dla wody, a jednocześnie zabezpieczającym go przed pyleniem. W podanych warunkach czas przechowywania i transportu środka nie ma wpływu na jego wartość.

 

Zalecane środki ostrożności

 • w przypadku spożycia lub podrażnienia zgłosić się do lekarza
 • może powodować podrażnienie oczu, a u osób szczególnie wrażliwych uczulenie
 • w przypadku dostania się do oczu przepłukać dużą ilością czystej, zimnej wody
 • podczas wysiewu używać indywidualnych środków ochrony: maska przeciwpyłowa, okulary ochronne, gumowe rękawice ochronne
 • zabieg wysiewu wykonywać tyłem do kierunku wiatru
 • chronić przed dziećmi
 • środek jest całkowicie niepalny i nie zawiera związków toksycznych – w trakcie pożaru otoczenia można stosować wszelkie dostępne środki gaśnicze.

CLEAN SOIL – środek poprawiający właściwości gleb nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, a także środowiska, jeżeli jest stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.